ABDULKADİR-İ GEYLANÎ


ABDULKADİR-İ GEYLANÎ
(Bak: Geylân

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • GEYLANÎ — Seyyid Abdulkadir i Geylanî, Gavs ül A zam, Gavs, Kutub gibi mecâzi nâm ile bilinen bu zât (Hi: 470 561) yılları arasında yaşamış ve Kadirî Tarikatının müessisidir. Müteaddid müridlerinden bir çoğu sonradan veli olarak meşhurdurlar. Derslerinin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAVS-ÜL A'ZAM — Abdülkadir i Geylanî (K.S.) Hazretlerinin nâmı. En büyük Gavs. Evliyâullahın büyüğü. Gavs i Ekber de denir. (Bak: Geylanî)(Bir zaman Hazret i Gavs ı Azam Şeyh Geylâni nin (K.S.) terbiyesinde, nazdar ve ihtiyâre bir hanımın bir tek evlâdı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KADİRÎ — Abdülkadir i Geylanî Hazretlerinin yolunda olan, onun tarikatına mensub. olan. (Bak: Geylan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AKAİD-İ DİNİYE — Dini akideler. İmâni esaslar.(Ben tahmin ediyorum ki: Eğer şeyh Abdulkadir i Geylâni (R.A.) ve Şah ı Nakşibend (R.A.) ve İmâm ı Rabbâni (R.A.) gibi zâtlar bu zamanda olsa idiler; bütün himmetlerini hakaik ı imâniyyenin ve akaid i İslâmiyyenin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AKTAB-I ERBAA — Ehl i sünnet âlimleri ve mütebahhir ve maneviyatta çok ileri zatlar tarafından şimdiye kadar dört büyük kutup olarak bilinen veliler.(Seyyid Abdulkadir i Geylâni, Seyyid Ahmed i Bedevi, Seyyid Ahmed i Rufâi, Seyyid İbrahim Desuki …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BÂZ-UL EŞHEB — Akdoğan. * Abdulkadir i Geylâni Hazretlerinin bir nâmı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Kadirilik — is., ği, öz. 1) Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından XI. yüzyılda kurulan bir tarikat 2) Bu tarikata mensup olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük